ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Техническая поддержка

Техническая поддержка по общим вопросам

 VIP-поддержка

Платная поддержка, по вопросам не входящим в стандартный набор хостинговых услуг, цена каждого вопроса определяется индивидуально, мин. 200 рублей

 Финансовые вопросы

Вопросы оплаты, финансовые и бухгалтерские вопросы

 Администрация

Административные вопросы, партнерство и т.п.


Powered by WHMCS.